Àrids Reciclats

Gràcies a la planta de reciclatge de Callús, obtenim 3 tipus d’àrids reciclats diferents tot-ú (0-40), grava (40-60) i fi (0-10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reciclatge:

Gràcies a la planta de reciclatge de Callús, Gestora de Runes del Bages aconsegueix reciclar bona part dels residus que arriben a la instal·lació.

Mitjançant maquinària de trituració,  garbellat i neteja realitza tres productes diferents:

TOT-Ú

Granulometria: 0 – 40 mm

Densitat: 1.4 tn/m³

USOS: granulats per a bases subbases, anivellació de terrenys, rebliment de voreres i canalitzacions, pistes forestals i camins rurals.

GRAVA

Granulometria: 40 – 60 mm

Densitat: 1.3 tn/m³

USOS: capes de drenatge, rebliments, trasdós de murs, bases i subbases.

FI

Granulometria: 0 – 10 mm

Densitat: 1.5 tn/m³

USOS: jardineria, rebliment de voreres i  canalitzacions.

Aplicacions

Galeria