Serveis

Serveis

Tipus d'instal·lacions

Plantes de reciclatge
Dipòsits
Plantes de Transferència

En totes aquestes instal·lacions es recepcionen materials de diverses procedències:

  • Enderrocs: material obtingut d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general.
  • Construcció: materials originats en l’activitat de construcció, sigui per obra nova o per rehabilitació
  • Excavació: terres, pedres o d’altres, originats en l’excavació del sòl o subsòl.